Kontakt informacije

Kontakt
RM Inženjering Plus doo
Beograd,
Kružni Put Voždovački 16A

Tehnički pregled za sve kategorije vozila

Servis za pranje i podmazivanje vozila

Email: office@rminzenjeringplus.rs

Tehnički Pregled
011 246 17 31


Tel: 011 246 88 31
Fax: 011 246 73 61
Tel: 011 246 54 46
Vozila

Pravilnik o tehničkom pregledu motornih i priključnih vozila

Tehnički pregledi vozila obavljaju se u skladu sa odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i propisan je pravilnikom. Na tehničkom pregledu utvrđuje se da li je motorno, odnosno priključno vozilo tehnički ispravno i da li ispunjava propisane uslove i tehničke normative za učešće u saobraćaju na putu.
Tehnički pregled vozila vrši se u radno vreme koje je vidno istaknuto i prijavljeno organu koji vrši nadzor i promena radnog vremena mora biti prijavljena najkasnije radnog dana koji prethodi prvom radnom danu u izmenjenom terminu.

Tehnički pregled - podela po vrsti:

BUS

Vrste tehničkih pregleda su:
- redovni
- redovni ponovni
- redovni i tehnički pregled u sklopu ispitivanja
- redovni i tehnički pregled u sklopu ispitivanja ponovni
- vanredni
- vanredni ponovni
- kontrolni
- tehnički pregled u sklopu ispitivanja
- tehnički pregled u sklopu ispitivanja ponovni
- utvrđivanje tehničkih karakteristika
- redovni na poligonu
- redovni ponovni na poligonu
- redovni i tehnički pregled u sklopu ispitivanja na poligonu
- redovni i tehnički pregled u sklopu ispitivanja ponovni na poligonu
- vanredni na poligonu
- vanredni ponovni na poligonu
- kontrolni na poligonu
- tehnički pregled u sklopu ispitivanja na poligonu
- tehnički pregled u sklopu ispitivanja ponovni na poligonu
- utvrđivanje tehničkih karakteristika na poligonu

Vreme potrebno za vršenje tehničkog pregleda:

BUS

Da bi ste organizovali i planirali vreme koje Vam je potrebno za obavljanje tehničkog pregleda sajt WWW.RMINZENJERINGPLUS.RS Vam daje tekst pravilnika o tehničkom pregledu gde su navedena vremena za svaku vrstu motornog vozila.

Minimalna potrebna vremena za vršenje tehničkog pregleda vozila:
- 20 min - za mopede, motocikle, tricikle, četvorocikle, motokultivatore, radne mašine, priključna vozila za traktor, priključna vozila bez kočnog sistema i priključna vozila sa kočnim sistemom sa inercionom komandom
- 25 min - za traktore
- 30 min - ostala priključna vozila
- 35 min - za motorna vozila čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500 kg
- 40 min - za motorna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3.500 kg sa hidrauličnim prenosnim mehanizmom kočnog sistema;
- 55 min - za motorna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3.500 kg sa pneumatičkim, odnosno kombinovanim, prenosnim mehanizmom kočnog sistema.

NAPOMENA:
Kontrolor na tehničkom pregledu ne može započeti vršenje tehničkog pregleda narednog vozila pre isteka minimalnog vremena potrebnog za vršenje tehničkog pregleda.

Ponovni tehnički pregled:

SLIKA

Pri ponovnom tehničkom pregledu vozila, koje je pri redovnom ili vanrednomv tehničkom pregledu ocenjeno kao neispravno, može se izvršiti samo tehnički pregled uređaja i opreme čija je neispravnost utvrđena.
Pri ponovnom tehničkom pregledu vozila kontrolor će izvršiti tehnički pregled vozila u celini, kada posumnja da je došlo do promene tehničkog stanja uređaja i opreme vozila, koji su ocenjeni kao ispravni na prethodnom tehničkom pregledu izvršenom u celini, ili kada je očigledna promena tehničkog stanja.
Ponovni tehnički pregled vozila mora biti izvršen u roku koji nije duži od tri radna dana od dana vršenja tehničkog pregleda vozila u celini.
Ponovni tehnički pregled vozila vrši isto ovlašćeno privredno društvo, odnosno njegov ogranak, koje je vozilo ocenilo kao neispravno.
Ukoliko se vozilo ne podvrgne ponovnom tehničkom pregledu u propisanom roku tehnički pregled vozila se mora izvršiti u celini.

Potvrda o ispravnosti vozila na tehničkom pregledu:

SLIKA

(1) Za tehnički ispravno vozilo sačinjava se Potvrda o tehničkoj ispravnosti vozila, koja se u pisanom obliku izdaje stranci. Sadržaj i izgled Potvrde o tehničkoj ispravnosti vozila (Obrazac 1. – formata A4 ili A5 - slika klikni ovde), odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

(2) Za tehnički neispravno vozilo sačinjava se Izveštaj o utvrđenom stanju vozila, koji se u pisanom obliku izdaje stranci. Sadržaj i izgled Izveštaja o utvrđenom stanju vozila možete videti OVDE.

(3) U potvrdi o tehničkoj ispravnosti vozila, odnosno izveštaju o utvrđenom stanju vozila, u rubrici napomena, moraju se konstatovati:
- razlike između identifikacionih podataka i tehničkih karakteristika vozila utvrđenih pri tehničkom pregledu vozila i podataka iz dokumenata podnetih pri iskazivanju zahteva za vršenje tehničkog pregleda vozila, ukoliko razlike postoje
- koje uslove u pogledu dimenzija (dužina, širina i visina), najveće dozvoljene ukupne mase ili osovinskog opterećenja, vozilo ne ispunjava za učešće u saobraćaju na putu
- sumnja u originalnost registarskih tablica, identifikacione oznake vozila (VIN) ili oznake motora i to samo u potvrdi, odnosno izveštaju, koji se izdaje licu koje je vozilo uputilo na kontrolni tehnički pregled
(Ukoliko se pri identifikaciji vozila utvrdi da postoji sumnja u originalnost registarskih tablica, identifikacione oznake vozila (VIN) ili oznake motora, ta činjenica će se uneti u napomenu propisanih evidencija, a tehnički pregled vozila se mora obaviti u celini.).

U potvrdi, u rubrici napomena, mora se konstatovati i:
- broj i datum izdavanja uverenja (potvrde) o ispitivanju vozila i naziv subjekta koji je uverenje (potvrdu) izdao.
- da potvrda važi samo uz uverenje o ispitivanju vozila ukoliko je ona izdata nakon izvršenog tehničkog pregleda u sklopu ispitivanja vozila .

Izveštaj o utvrđenom stanju vozila...

SLIKA

...će se izdati i u slučaju kada prepravka nije utvrđena pri vizuelnom utvrđivanju ispunjenosti uslova za vršenje redovnog i vanrednog tehničkog pregleda vozila ili kada tokom vršenja tehničkog pregleda dođe do otkazivanja nekog od sklopova vozila, usled čega ono nije u voznom stanju , u kojem će se konstatovati neispravnosti utvrđene do momenta kada je završen tehnički pregled, a u napomeni propisanih evidencija će se uneti razlog zbog kojeg tehnički pregled vozila nije izvršen u celini.

Za vozilo kod kojeg se tokom kontrolnog tehničkog pregleda utvrdi da je prepravljeno, odnosno pojedinačno proizvedeno, a da nije ispitano, izdaje se, nakon izvršenog tehničkog pregleda u celini, izveštaj o utvrđenom stanju, u čijoj napomeni se konstatuje ta činjenica.

Potvrdu o tehničkoj ispravnosti vozila potpisuje kontrolor koji je izvršio tehnički pregled vozila i overava pečatom na kome se pored naziva privrednog društva, odnosno ogranka iz rešenja organa nadležnog za registraciju privrednih društava nalazi i natpis: „TEHNIČKI PREGLED VOZILA". Ovim pečatom mogu se overavati samo navedena dokumenta, izveštaj o utvrđivanju tehničkih karakteristika , kao i registracioni list za motorno i priključno vozilo propisan pravilnikom kojim se bliže uređuje registracija vozila.

Potvrda o tehničkoj ispravnosti vozila se ispisuju i uručuju stranci nakon završenog tehničkog pregleda vozila.

Prilikom kontrolnog tehničkog pregleda vozila, potvrda o tehničkoj ispravnosti,odnosno izveštaj o utvrđenom stanju vozila, izdaje se i ovlašćenom licu Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno inspektoru za drumski saobraćaj, koji je uputio vozilo na kontrolni tehnički pregled vozila.

Za vozila koja su namenjena za obavljanje međunarodnog prevoza, na zahtev stranke, izdaće se još jedan primerak potvrde o tehničkoj ispravnosti vozila.

Posebne situacije i vozila:

SLIKA

Vršenja tehničkog pregleda vozila namenjenih za prevoz košnica za pčele, odnosno termini tehničkih pregleda ovih vozila se usklađuju dogovorom između privrednog društva, odnosno ogranka, koje je ovlašćeno za vršenje tehničkog pregleda i vlasnika, odnosno korisnika vozila. Ovi termini se prijavljuju organu koji vrši nadzor, najkasnije radnog dana koji prethodi danu vršenja tehničkog pregleda ovih vozila.

Na tehnološkim linijama (liniji tehničkog pregleda) može se vršiti i utvrđivanje tehničkih karakteristika vozila koje čini skup propisanih radnih operacija pri kojima se uvidom u tehničku dokumentaciju vozila, odnosno odgovarajućim merenjima, odnosno vizuelnim pregledom bez ili uz korišćenje odgovarajućih alata, bez bitnih rasklapanja, utvrđuju jedna ili više tehničkih karakteristika vozila.

Redovni i vanredni tehnički pregled vozila se obavlja na zahtev stranke koja tom prilikom kontroloru daje na uvid saobraćajnu dozvolu, ukoliko je vozilo registrovano, odnosno potvrdu o korišćenju privremenih tablica, kao i ličnu kartu, a za strane državljane drugi odgovarajući dokument o identitetu. Ako se obavlja tehnički pregled neregistrovanih vozila koja nisu označena tablicama za privremeno označavanje, stranka daje na uvid račun, odnosno ugovor o kupovini vozila, odnosno šasije vozila, ili ugovor o lizingu. Ako je stranka izgubila saobraćajnu dozvolu na uvid podnosi uverenje o upisu u jedinstveni registar vozila. Za vozilo kome je isteklo važenje registracione nalepnice, odnosno važenja saobraćajne dozvole, a nije označeno tablicama za privremeno označavanje, u napomenu propisanih evidencija unosi se konstatacija o tome.

Redovni i vanredni tehnički pregled vozila neće se vršiti ukoliko stranka ne podnese na uvid potrebnu dokumentaciju.

Za ispitana, prepravljena i pojedinačno proizvedena vozila stranka mora staviti na uvid uverenje (potvrdu) da vozilo ispunjava uslove za saobraćaj na putevima a izdaje je Agencija za bezbednost saobraćaja.

Vanredni tehnički pregled vozila isključenih iz saobraćaja

SLIKA

Ako se obavlja vanredni tehnički pregled vozila koje je isključeno iz saobraćaja i kome su oduzete registarske tablice, stranka daje na uvid i potvrdu o oduzimanju registarskih tablica, a kao dokaz čuva se kopija potvrde koja je sastavni deo zapisnika o izvršenom tehničkom pregledu vozila. U napomenu propisanih evidencija unosi se broj i datum izdavanja potvrde i ID broj kontrolnog tehničkog pregleda, ako je vozilo isključeno nakon kontrolnog tehničkog pregleda.

Ko može izvršiti vanredni tehnički pregled?:

SLIKA

Vanredni tehnički pregled vozila, koje je isključeno iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti nakon izvršenog kontrolnog tehničkog pregleda, može izvršiti samo ovlašćeno privredno društvo, odnosno njegov ogranak, koje je vozilo ocenilo kao neispravno prilikom kontrolnog tehničkog pregleda, osim u slučaju kada teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, čiji je policijski službenik isključio vozilo iz saobraćaja, dozvoli da vanredni tehnički pregled vozila izvrši drugo ovlašćeno privredno društvo, odnosno drugi ogranak, a pisani dokaz o tome je sastavni deo zapisnika o izvršenom tehničkom pregledu vozila. U napomenu propisanih evidencija upisuje se broj i datum izdavanja potvrde i broj i datum izdavanja dozvole.

Kontrolni tehnički pregled vozila:

SLIKA

Kontrolni tehnički pregled vozila se obavlja na osnovu pismenog naloga nadležnog organa, koji je sastavni deo zapisnika o izvršenom tehničkom pregledu vozila. U napomenu propisanih evidencija unosi se broj i datum izdavanja naloga.